logo2-wp

برخی از مشکلات رایج تلویزیون :

رنگ تصویر غیرطبیعی است

درخواست خود را از طریق صفحه درخواست تعمیر یا دکمه درخواست تعمیر سریع در پایین همین صفحه ثبت کنید، کارشناسان گلدتکنیک در اسرع وقت با شما تماس گرفته و درخواست شما پیگیری می شود.
شماره تماس : 78409-021

یک خط نازک عمودی

درخواست خود را از طریق صفحه درخواست تعمیر یا دکمه درخواست تعمیر سریع در پایین همین صفحه ثبت کنید، کارشناسان گلدتکنیک در اسرع وقت با شما تماس گرفته و درخواست شما پیگیری می شود.
شماره تماس : 78409-021

نوار عمودی با فاصله نامنظم

درخواست خود را از طریق صفحه درخواست تعمیر یا دکمه درخواست تعمیر سریع در پایین همین صفحه ثبت کنید، کارشناسان گلدتکنیک در اسرع وقت با شما تماس گرفته و درخواست شما پیگیری می شود.
شماره تماس : 78409-021

تصویر ندارد ولی نور پس زمینه وجود دارد

درخواست خود را از طریق صفحه درخواست تعمیر یا دکمه درخواست تعمیر سریع در پایین همین صفحه ثبت کنید، کارشناسان گلدتکنیک در اسرع وقت با شما تماس گرفته و درخواست شما پیگیری می شود.
شماره تماس : 78409-021

نورپس زمینه وجود ندارد (ولی تصویر دارد)

درخواست خود را از طریق صفحه درخواست تعمیر یا دکمه درخواست تعمیر سریع در پایین همین صفحه ثبت کنید، کارشناسان گلدتکنیک در اسرع وقت با شما تماس گرفته و درخواست شما پیگیری می شود.
شماره تماس : 78409-021

فرم و ابعاد تصویرمشکل دارد(از حالت عادی خارج شده)

درخواست خود را از طریق صفحه درخواست تعمیر یا دکمه درخواست تعمیر سریع در پایین همین صفحه ثبت کنید، کارشناسان گلدتکنیک در اسرع وقت با شما تماس گرفته و درخواست شما پیگیری می شود.
شماره تماس : 78409-021

برخی از مشکلات رایج دستگاه های صوتی :

دستگاه در پخش برخی از فایلهای مورد پشتیبانی مشکل دارد

درخواست خود را از طریق صفحه درخواست تعمیر یا دکمه درخواست تعمیر سریع در پایین همین صفحه ثبت کنید، کارشناسان گلدتکنیک در اسرع وقت با شما تماس گرفته و درخواست شما پیگیری می شود.
شماره تماس : 78409-021